ข่าวการเงิน

Displaying 1-7 of 7 results.
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 ธันวาคม 2562 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ อบต.ศาลายา สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 พฤศจิกายน 2560 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 กรกฎาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3