ข่าวการเงิน

Displaying 1-10 of 10 results.
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 ธันวาคม 2563 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ธันวาคม 2563 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินไตรมาส 4
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 ธันวาคม 2562 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ อบต.ศาลายา สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 พฤศจิกายน 2560 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 กรกฎาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3