โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณาราม อบต.ศาลายา จัดประชุมประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (ฉบับที่ 1) และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ยังให้บริการออกหน่วยชำระภาษีและค่าน้ำประปาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!