ขอเชิญสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด โครงการ แผ่นพับ โปสเตอร์ และใบสมัครได้จากhttp://www.mnre.go.th/nakhonpathom/th/index ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมคลิปวิดีโอ/สารคดีสั้น เวลา 3 - 4 นาที ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ภายในเดือน มิถุนายน 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง