ขอเชิญผู้สนใจร่วมการโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี 2562 แนวคิด"คนไทยตื่นรู้สู้โกง" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสํานึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกว่าการทุจริตเป็นการทําลายชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน

1. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จํากัดชั้นปี และบุคคลทั่วไป
2. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือ ภาพยนตร์สั้น ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

1. ระดับมัธยมศึกษา
2. ระดับอุดมศึกษา
3. ระดับบุคคลทั่วไป

กติกาการประกวด

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงานที่ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดให้ครบถ้วน
2. การส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 และ .mov และบทภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น  โดยทั้งนี้หากมีการใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์จะต้องแนบหลักฐาน รวมถึงชื่อเพลงที่ใช้ประกอบมาแสดงพร้อมกันด้วย 

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที
  • ภาพยนตร์สั้น จะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที

ผลงานทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคภาพยนตร์ หรือ แอนิเมชัน และจะต้องไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมายและองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน  2562

 

ติดต่อสอบถาม

  • สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงาน ป.ป.ช. ในวัน และเวลาราชการ
  • หมายเลข โทรศัพท์ 02- 528-4912 และ 02-528-4815

 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th

 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง