ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงคร้ังที่ 1)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเดอะศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง