การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!