ขอเชิญสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลายา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ ที่ รพ.สต.วัดสุวรรณ โดยนายมณเฑียร สอดเนื่อง รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมผู้นำชุมชน ในการทำความเข้าใจเป้าหมายของกองทุนสวัสดิการชุมชน และมีการเลือกนายอุเทน  ทองเสริม เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลายา และนางสาววาษิณี  เชื้อวงศ์ เป็นเลขานุการ/เหรัญญิกนายทะเบียน ต้องการทราบรายละเอียด โทร.๐๘๒-๐๐๕๔๙๗๒

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!