ประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้สูงอายุหากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องไปลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆจึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง