ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง