ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง