ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลศาลายา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง