สำนักงานปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ชยุตธน บุญทน