สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายศรชัย ลุนละวงษ์