คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

อำนวย เหมือนวงศ์ธรรม