สำนักงานปลัด

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

น.ส.สรัญญา ทิพย์สุมณฑา