สำนักงานปลัด

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ไพโรจน์ พันธุ์ไพโรจน์