สำนักงานปลัด

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วรา ตันเสียงสม