สำนักงานปลัด

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลัดดา เมฆขยาย