สำนักงานปลัด

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลัดดา เมฆขยาย