คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ปราโมทย์ บุญส่งเจริญ


ศิริพร นราสัมพันธ์กุล