คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

นายนนท์ทรี นราสดใส


ศิริพร นราสัมพันธ์กุล