คนงาน

สุเทพ บำเพ็ญทาน


วสันต์ กลมจีน


สุรพล เขียวคำรพ