ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

บุญยิ่ง จันทร์เชื้อแถว