ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี