กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม