กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

วารุจี นาคเทศ