กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

วารุจี นาคเทศ