กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

กุลวรรณ ศรีสวัสดิ์