สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

นายชยุตธน บุญทน