คนงานประจำรถขยะ

ไพลิน เจริญมี


สำเนาว์ อินทา


สุเทพ วัฒนสืบแถว


บุญปลูก แก่นละออ


บุญเจิด กันภัย


กิตติคุณ สัมภวะผล


วิรัช เจริญมี


ต้น ด้วงมี


สุทธิพล ชมชิด


พิษณุ ชื่นแสงจันทร์