กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

บุญปลูก แก่นละออ


บุญเกิด กันภัย


กิตติคุณ สัมภวะผล


-


ต้น ด้วงมี


สุทธิพล ชมชิด


พิษณุ ชื่นแสงจันทร์


วิรัช เจริญมี


สำเนาว์ อินทา