ศูนย์ กศน. โรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ

  • ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่   หลักสูตร 800 ชั่วโมง
  • หลักสูตรศิลปะวัฒนธรรมไทย หลักสูตร 60 - 300 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตร 60 - 800 ชั่วโมง

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
  2. อ่านออก เขียนได้
  3. มีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนการสอน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชน
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง จำนวน 1 ซอง
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล และ อื่นๆ

 

สถานที่ติดต่อ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร. 0-2341-3623  โทรสาร 0-2431-3624

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง