แผนการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 29 results.
นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่ร พ.ศ.2561-2565
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2564-2566
แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1