ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 ประเภท : คนพิการ