ประกาศลงทะเบียนผู้พิการ๕๙

 ประเภท : คนพิการ

คนพิการที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการต้องเป็น   คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการมาก่อน   ( ภายหลังเดือนพฤศจิกายน   2558 )   ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อ   6   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2553   รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่   ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา   ซึ่งยังไม่ขึ้นทะเบียนตามข้อ   8   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( ฉบับที่   2 )   พ.ศ.  2559   และคนพิการดังกล่าว   ต้องเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนคนพิการต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมมาแล้ว   ( มีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ )    

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง