ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฏาคม 2563

 ประเภท : ผู้สูงอายุ