แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 30 results.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่ร พ.ศ.2561-2565
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2564-2566
แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564