เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

        ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ขุดคลองมหาสวัสดิ์ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2403 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปพระปฐมเจดีย์
และเป็นคลองเปิดที่ให้เป็นนาสำหรับแจก พระเจ้าลูกยาเธอทรงโปรดเกล้า ฯ
ให้สร้างศาลา ริมคลอง ทุกระยะ 4 กิโลเมตร ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อต่าง ๆ ออกไป
เช่น ศาลาธรรมสพน์ กล่าวกันว่าเป็น ศาลา ที่ตั้งศพ เพื่อทำพิธีฌาปนกิจ 

 

        ศาลายา ( ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.ศาลายา ปัจจุบัน) เป็น ศาลา ที่จารึก ยา 
เอาไว้ให้ใครไปมาสามารถจดจำเอาไปใช้ได้ และจึงได้เกิดชุมชน ศาลายา ขึ้น  
ศาลายาในอดีตได้หายไปจาก ต.ศาลายา แล้ว เนื่องจากในปี พ.ศ. 2490
ได้มีการขุดลอกคลองโดยเรือขุด (เรือกระบวย) ทำให้ศาลา ต่าง ๆ รวมทั้ง ศาลายา

หายไป จากข้อมูลตำแหน่งของ ศาลายา น่าจะอยู่ตรงตำแหน่งเสาโทรเลขรถไฟที่ 19/1

ตรงกิโลเมตรที่ 19 ซึ่งตรงกับป้ายสถานีรถไฟศาลายาด้านตะวันออก และเมื่อมอง

ตรงไปทางคลองจะเห็นอยู่ตรงหน้าวัดสาลวันพอดี

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

400

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

        “ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต
           ประชาชนมีส่วนร่วม ”

พันธกิจ

        1ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน                     มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัว             ของเมืองในอนาคต

        2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะและส่งเสริม                       การท่องเที่ยว

        3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ                     พึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น

        5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ

        6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                       การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ                     การปกครอง

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ 2,350 1,394 1,713 3,107 คน
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโยง 1,338 1,437 1,624 3,061 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแค (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา) 637 310 343 653 คน
หมู่ที่ 4 บ้านตาพิน (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา) 322 256 253 509 คน
หมู่ที่ 5 บ้านสาลวัน (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา) 2,635 1,816 2,221 4,037 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อากาศร้อนชื้น มีแหล่งน้ำธรรมชาติและมีลำคลอง ๙ คลอง สภาพดินเป็นดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร

ภูมิอากาศ 

        ลักษณะภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๓๑ องศาเซลเซียส

เนื้อที่ 

        องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีเขตรับผิดชอบเนื้อที่ประมาณ ๑๘ . ๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑ , ๓๙๓ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

        ทิศเหนือ ติดเขตตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๙๓๘๐ E ๖๔๑๒๐๐

        ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย และตำบลบ้านใหม่ 
        อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
        พิกัด N ๑๕๒๖๔๖๐ E ๖๔๓๗๐๐

        ทิศใต้ ติดเขตตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๕๒๐๐ E ๖๓๙๖๐๐

        ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๖๔๖๘ E ๖๓๘๗๙๒

การเมืองการปกครอง

         องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เป็นอาคารที่ทำการ ๒ ชั้น มีรั้วล้อมรอบ การคมนาคมสะดวก ระยะทางห่างจาก     ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ประมาณ ๓ กิโลเมตร ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

        ทิศเหนือ ติดเขตตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๙๓๘๐ E ๖๔๑๒๐๐

        ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย และตำบลบ้านใหม่ 
        อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
        พิกัด N ๑๕๒๖๔๖๐ E ๖๔๓๗๐๐

        ทิศใต้ ติดเขตตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๕๒๐๐ E ๖๓๙๖๐๐

        ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๖๔๖๘ E ๖๓๘๗๙๒

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ 

         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประชากรจะประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ทำการเกษตร (ทำนาและสวน) อาชีพรองลงมาได้แก่รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น 

หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 

         - โรงแรม ๑ แห่ง (เดอะ รอยัลเจมส์ ลอดจ์ ๒๐๐๐ ) 

         - สนามกอล์ฟ ๑ แห่ง

         - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ๑ แห่ง

         - โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่) ๒๘ แห่ง 

         - ร้านซ่อมท่อไอเสีย,ซ่อมรถยนต์หรือเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ทุกประเภท,                         จำหน่ายอะไหล่รถยนต์     ๑๒ แห่ง

         - ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ๓๘ แห่ง 

         - ร้านขายอาหาร ๑๙ แห่ง

         - ร้านวัสดุก่อสร้าง,อุปกรณ์ไฟฟ้า อลูมิเนียมและเหล็ก ๑๘ แห่ง

         - อพาร์ทเมนต์ ๗ แห่ง

         - ห้องแถว,ห้องเช่า ๗๒ แห่ง 

         - โกดังให้เช่า ๓ แห่ง

         - ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,อะไหล่รถจักรยานยนต์และซ่อมจักรยานยนต์ ๕ แห่ง

         - โกดังเก็บสินค้า ๕ แห่ง

         - ร้านรับ-ซื้อขายของเก่า ๔ แห่ง

         - ร้านสะดวกซื้อ ๖ แห่ง 

         - โรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนสอนพิเศษ ๒ แห่ง 

         - สถานีไฟฟ้า ๒ แห่ง 

         - โรงสีข้าว ๑ แห่ง 

         - ตลาดนัด ๑ แห่ง 

         - โรงแรมรายวัน ๑ แห่ง 

         - อื่น ๆ ๔๙ แห่ง 

  ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

สภาพทางสังคม

การศึกษา

๑. การศึกษาปฐมวัย ๔ แห่ง ได้แก่

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา(บ้านวัดสุวรรณ)             พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๑

           มีครู จำนวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวเกศินี  เกิดทรัพย์ และมีผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวนุชจารี ไทยเจริญ และนางสาวศิริพร เจริญไชยศรี มีนักเรียน จำนวน ๕๓ คน

         - โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร                                          พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๓

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ อาจารย์ปราณี  เอื้อเกิดอารีย์  

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศาลายา                                พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๕

           มีผู้ดูแลเด็ก  จำนวน ๓ คน  ได้แก่  นางสาวเสาวลักษณ์  โฉมฉาย, นางสาวสุนารี  วงษา และนางสาวรุ่งอรุณ  วิลาศ มีนักเรียน จำนวน ๔๓ คน

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านมหามงคล๒                         พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๔

           มีผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  ๕  คน  มีนักเรียน จำนวน ๒๐  คน

๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่

         - โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏิ์)                   พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๑

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายบุญชู  สวัสดิ์ตาล  มีนักเรียน จำนวน ๑๙๕ คน

         - โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล                    พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๕

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายชำนาญ  ทัดมาลี  มีนักเรียน จำนวน  ๑,๔๓๑  คน

๓. โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง

         - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๕

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายนพดล  เด่นดวง   มีนักเรียน จำนวน 2,300 คน

๔. กศน. (วิทยาลัยในวัง)                                                     พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๕

         - ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ ผอ.วุฒิศักดิ์  เสนาเมือง  มีนักเรียน จำนวน  ๕๐ คน

๕. กาญนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง                                   พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๕

         - ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ ผอ.จิตรา  อนุกูลเรืองกิตติ์  มีนักเรียน จำนวน  ๑,๖๐๐ คน

๖. มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง

         - มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย                              พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๑

           อธิการบดี ชื่อ พระราชบัณฑิต  มีนักศึกษา จำนวน  ๑,๓๐๐  คน

สาธารณสุข

         สถานที่สำหรับให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยดังนี้

๑. โรงพยาบาลพุทธมณฑล  ขนาด ๓๐ เตียง หมู่ที่ ๑

         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล ชื่อ  นายชัช  จันทร์งาม

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ หมู่ที่ ๑

         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ ชื่อ นายบรรเจิด  รูปสูง

๓. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๕

มวลชนจัดตั้ง 

        - ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีกลุ่มมวลชนที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีความเข้มแข็งหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มชาตะไคร้ ฯลฯ

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถานศึกษา

    การศึกษาปฐมวัย ๒ แห่ง ได้แก่ 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ( บ้านวัดสุวรรณ )                          พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ 
        - โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๓

    โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่ 
        - โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏิ์) พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๑ 
        - โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๕

    โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง 
        - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม) พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๕

    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๒ แห่ง พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๑ , ๒

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    วัด ๒ แห่ง ได้แก่ 

        - วัดสุวรรณาราม พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๑ 
        - วัดเทพนิมิต พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๕

    สำนักสงฆ์ ๑ แห่ง พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๑

    สถาบันแม่ชี ๑ แห่ง พื้นที่ตั้งหมู่ที่ ๑

ประเพณี/วัฒนธรรม 
        - งานประเพณีสงกรานต์ 
        - แห่เทียนเข้าพรรษา 
        - งานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ

 

420

การบริการพื้นที่และทรัพยากรณ์ธรรมชาติ

การคมนาคม 

        การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง สามารถติดต่อได้โดยทางรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน มีทั้งถนนลูกรัง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดั้งนี้ 

    ถนนสายหลัก ๓ เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม

        - นฐ. ๓๐๐๔ ศาลายา – นครชัยศรี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ ๑ , ๘๗๗ เมตร

        - นฐ. ๔๐๐๖ ศาลายา – บางภาษี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ ๓ , ๓๘๘ เมตร

        - นฐ. ๖๐๓๕ เทพนิมิต – ลานตากฟ้า ระยะทางในเขตรับผิดชอบ ๒ , ๘๗๐ เมตร

    ถนนสายสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นทางลัดจากการจราจรเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้แก่

        - ถนนดาวทอง ๒ (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. ๖๐๓๕ เทพนิมิต – ลานตากฟ้า                       ไปถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ) ระยะทาง ๒ , ๓๙๕ เมตร

        - ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. ๔๐๐๖ ศาลายา –            บางภาษี ไปถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ ๒ , ๔๙๑ เมตร

        - ถนนเฉลิมนิเวศน์ ๑ (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. ๖๐๓๕ เทพนิมิต – ลานตากฟ้า                   ไปถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ ๑ , ๙๗๘ เมตร

    ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕ เส้นทาง ได้แก่

        - ถนนศาลายา – บางเตย ระยะทาง ๗๑๘ เมตร

        - ถนนดาวทอง ๑ ระยะทาง ๑ , ๖๗๗ เมตร

        - ถนนเลียบคลองตาหลี ระยะทาง ๒ , ๘๗๑ เมตร

        - ถนนเมตตาอรุณ ๒ ระยะทาง ๒ , ๐๕๗ เมตร

    ถนนทางเข้าสถานที่สำคัญหรือแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๓ เส้นทาง ได้แก่

        - ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ระยะทาง ๑ , ๘๘๘ เมตร

        - ถนนทางเข้าสถาบันแม่ชีไทย (ร.พ.พุทธมณฑล) ระยะทาง ๘๔๘ เมตร

        - ถนนทางเข้าวัดสุวรรณาราม ระยะทาง ๖๗๙ เมตร

        - ถนนทางเข้าสถานีอนามัยวัดสุวรรณาราม ระยะทาง ๙๑ เมตร

    ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล     ศาลายา จำนวน ๘ เส้นทาง ได้แก่

        - ถนนเลียบทางรถไฟ ระยะทาง ๑ , ๓๔๓ เมตร

        - ซอยสุวรรณดี ระยะทาง ๑ , ๒๐๐ เมตร

        - ถนนเฉลิมนิเวศน์ ๒ ระยะทาง ๑ , ๙๗๘ เมตร

        - ถนนทางเข้าชุมชนคลองตาหลี ระยะทาง ๗๙๖ เมตร

        - ถนนเมตตาอรุณ ๑ ระยะทาง ๑ , ๖๕๑ เมตร

        - ซอยลุงบุญ ระยะทาง ๑ , ๒๓๔ เมตร

        - ซอยสุวรรณา ระยะทาง ๑ , ๒๙๕ เมตร

        - ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ระยะทาง ๗๒๑ เมตร

    ถนนภายในหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕ ชุมชน ได้แก่

        - ถนนทางเข้าชุมชนคลองตาคง ระยะทาง ๙๒๙ เมตร

        - ถนนทางเข้าหมู่บ้านศาลายา ๑ ระยะทาง ๒๘๔ เมตร

        - ถนนภายในชุมชนหลังราชมงคล จำนวน ๓ ซอย ระยะทางรวม ๕๙๑ เมตร

        - ถนนชุมชนนุกูลอุทิศ จำนวน ๕ ซอย ระยะทางรวม ๙๘๐ เมตร

        - ถนนภายในชุมชนคลองตาหลี (นายยันต์) ระยะทางรวม ๖๐๐ เมตร

        - ซอยอาภา ระยะทาง ๔๐๓ เมตร

        - ซอยคลองตาพริ้ง ระยะทาง ๔๒๗ เมตร

        - ซอยภารดี ระยะทาง ๔๓๑ เมตร

        - ซอยภายในชุมชนบ้านหนองแค หมู่๓ จำนวน ๑๔ ซอย ระยะทางรวม ๒ , ๒๑๒เมตร

        - ซอยสานฝัน ระยะทาง ๑๒๗ เมตร

        - ซอยซียูอพาร์ทเม้นท์ ระยะทาง ๑๒๗ เมตร

        - ซอยเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา หมู่ที่ 2 ระยะทาง 150 เมตร

การโทรคมนาคม

        โทรศัพท์บ้าน มีประมาณร้อยละ๙๐

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประชาชนมีไฟฟ้าใช้จำนวน ๙๙ % ของประชากรทั้งหมด ที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากมาปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ในบริเวณที่ยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้า

แหล่งน้ำธรรมชาติ

    คลองชลประทานสายหลัก จำนวน ๔ คลอง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ดังนี้

        - คลองมหาสวัสดิ์ ความยาว ๑ , ๘๙๔ เมตร

        - คลองทวีวัฒนา ความยาว ๓ , ๔๒๗ เมตร

        - คลองโยง ความยาว ๓ , ๑๒๐ เมตร

        - คลองบางเตย ความยาว ๙๓๒ เมตร

    คลองซอย จำนวน ๔ คลอง ได้แก่

        - คลองตาหลี (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง) ความยาว ๒ , ๘๘๓ เมตร

        - คลองตาเปล่ง (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง) ความยาว ๒ , ๙๑๘เมตร

        - คลองตาพริ้ง (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง)ความยาว ๓ , ๒๓๖เมตร

        - คลองตาคง (สาขาย่อยของคลองบางเตย) ความยาว ๑ , ๔๐๖ เมตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

        - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำ     การเกษตร มีคู คลองอยู่ทั่วไป

        - สภาพทั่วไปเป็นดินนา เกิดจากการตกตะกอนบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำนา ทำสวนผลไม้           ไม้ดอกไม้ประดับ