ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 14 results.
รายงานผลการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 6 เดือน