ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

20 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ วัดสุวรรณาราม พระปลัดศิลา ธมมธีโร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามน.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา  น.ส.รัฐชญา วัฒนกุล เลขานุการ นายก อบต.ศาลายา นายประจวบ   อ่วมสายศรี ส อบต.ม.1 นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบต. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ น.ส.อุไรวรรณ พ้องเสียง ผอ.กองคลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ประธานจิตอาสา ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ซึ่งดำเนินการโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!