มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-2 of 2 results.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 2564