นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

    1. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

        องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา จะเน้นการพัฒนาสู่ระบบสาธารณูปการพื้นฐานของท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และทั่วถึงในพื้นที่ ซึ่งก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับปรุง ก่อสร้าง บารุงรักษาถนน การก่อสร้างเขื่อน การวางท่อเมนประปา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

    2. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบูรณาการแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ทั้งระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

    3. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา มีลักษณะของชุมชนเป็นแบบกึ่งชุมชนเมืองและชุมชนการเกษตร จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี มีรายได้ที่เพียงพอกับการอุปโภค บริโภค มีเงินลงทุน และมีเงินออม

    4. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านสังคม

        คน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การอยู่รวมกันของคนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันในหลายด้าน ในการพัฒนาด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลศาลายามีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีทั้งการส่งเสริม รักษา การแก้ไข การป้องกัน อาทิ การส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข การแก้ไขป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานบรรเทาสาธารณภัย

    5. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

        การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา จะมุ่งเน้นการสร้างให้ประชาชนตื่นตัว เกิดความตระหนัก เกิดความสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบารุงรักษาแม่น้าลาคลองแหล่งน้าต่าง ๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคุณธรรม

    6. นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

        ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา จะมุ่งประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ โดยจะดาเนินการใน 2 มิติ ด้วยกัน คือ มิติที่ 1 มุ่งเน้นประชาชน คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มิติที่ 2 มุ่งเน้นบุคลากรผู้บริหารงานและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา อาทิ การส่งเสริมและการพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทางานของบุคลากร การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารและสถานที่ให้มีความเหมาะสม