ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

        สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะงานธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร ฯ งานพิมพ์ดีด  งานอินเตอร์เน็ตตำบล  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารงานบุคคล  งานการประชุม  งานการข้อบัญญัติตำบล  งานนิติกร  งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์  งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล  งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสวัสดิการสังคม  งานพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  งานสนับสุนกิจกรรมของเด็กและสตรี  งานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

งานตรวจสอบภายใน

        มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน อบต. ที่สังกัด  ในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี  การเงิน  ยอดเงิน  การทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  รวมถึงเงินยืม  การจ่ายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได้ - รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง   

        มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน  งบทรัพย์สิน - หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานคุมทะเบียนเงินรายได้ - รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

กองช่าง

        มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ  งานออกแบบเขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ  งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง  งานผังเมือง  งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา  จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบตล  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก  การสุขาภิบาล  การควบคุมป้องกันโรคและทันตสาธารณสุข  หรือปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  วางแผนปฏิบัติงาน  กำหนดวิธีการดำเนินงาน  พิจารณาเสนอแนะ  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการให้บริการทางวิชาการสาธารณสุข  ฝึกอบรมเพือ่ฟื้นฟูทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ทางสาธารณสุข  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคระบาด เช่น สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดต่อ  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรค  เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ  ให้การนิเทศงานทางระบาดวิทยาของโรคต่างๆ  การควบคุมโรค  การสุขาภิบาลอื่นๆ  ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  การวางแผนการสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  งานเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรม  การให้สุขศึกษา  การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม  การให้บริการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง