ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.ศาลายา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง