รายงานติดตามผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 21 results.
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงตามภารกิจงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนต.ค.62-ก.ย.63)
การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ไตรมาส2,3